Arya 🙌 #GameofThrones7

— Kobe Bryant (@kobebryant) July 17, 2017